فرادید | صفحه نخست - راهنمای خرید

Faradeed

چرا کشتی صنعت کشور به گِل نشسته؟
چرا سرمایه‌گذاران از صنعت گریزانند؟

چرا کشتی صنعت کشور به گِل نشسته؟

البته در شرایط کنونی بخشی از وضعیت نابسامان تولید و صنعت کشور ناشی از تحریم‌های ظالمانه است. اما آمار و ارقام نشان می‌دهند وضعیت اسفبار تولید و صنعت ما منحصر به دوره‌های تحریم نیست.